• Voor 14:00 uur besteld = zelfde werkdag verzonden! *
  • GRATIS verzending vanaf €30,- (€40,- BE/DE)*
  • Zakelijk? Personalisatie mogelijk!

Algemene Voorwaarden

Versie geldig vanaf 1-2-2020

HappyTruffel B.V.
Innovatie 8
6921 RN DUIVEN (gld)

Telefoonnummer: 085-1304109
E-mailadres: info@happytruffel.nl
KvK-nummer: 74112503
Btw-identificatienummer: NL859776815B01

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en zakelijke orders van HappyTruffel B.V.. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van HappyTruffel B.V. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. HappyTruffel B.V. behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door HappyTruffel B.V. erkend.

1.4 HappyTruffel B.V. garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Indien de klant een gewenste bezorgdatum heeft doorgegeven (telefonisch / per email) dan verstuurt HappyTruffel B.V. de bestelling minimaal een dag voor de doorgegeven bezorgdatum. Te late levering van het kado is geen reden voor creditering van het kado en/of bezorgkosten. HappyTruffel B.V. kan niet garanderen dat het daadwerkelijk de volgende dag geleverd wordt wegens het gebruik van een derde partij voor transport.

1.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen en offertes van HappyTruffel B.V. deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal HappyTruffel B.V. bestellingen tenminste maximaal binnen 30 dagen uitvoeren bij vertraging. Indien ook dit niet mogelijk is of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van HappyTruffel B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door HappyTruffel B.V.geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Voor een herlevering op verzoek van de opdrachtgever bij een aantoonbare fout in de aangeleverde verzendgegevens door de opdrachtgever wordt een bedrag van € 7,95 gevraagd door HappyTruffel B.V. aan de opdrachtgever voor de nieuwe zending + administratiekosten.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. HappyTruffel B.V. garandeert geen leverdatumgarantie, maar een verzendgarantie bij bestellingen op de webshop voor een op de website aangegeven tijd op werkdagen. Overmacht daar gelaten.
Zakelijke bestellingen buiten de webshop worden voor of op de door klant aangegeven datum geleverd. Door gebruik van derde partijen voor transport kan er geen 100% garantie geboden worden voor een eventuele vertraging. HappyTruffel B.V.. is niet aansprakelijk voor vertragingen wegens overmacht bij HappyTruffel en derde partijen. HappyTruffel vermeld altijd de verzenddatum in hun communicatie.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de derde partijen tussentijdse prijsverhogingen doorvoeren.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

  • Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief  9% BTW food en 21% non food. Zakelijke orders buiten de webshop bevatten bedragen in EURO’s en exclusief 9% food en 21% non-food.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@happytruffel.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Producten die u via deze webwinkel koopt hebben slechts een beperkte houdbaarheid. U mag deze producten retour sturen, maar bij geopende verpakkingen wordt er wel gekeken naar waardevermindering van het product. Het is immers voedsel. Dit heeft invloed op het retourbedrag.
Zakelijker orders buiten de webshop hebben geen mogelijkheid tot annulering. Herroeping is alleen mogelijk in overleg. HappyTruffel B.V. behoudt zich tot een verlaging van het retourbedrag bij een waardevermindering van het product bij een slechtere staat van retour. Op maat producten zijn uitgesloten van herroeping.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor de volgende punten:

  1. Goederen die volgens specificaties van de opdrachtgever zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij HappyTruffel B.V., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van HappyTruffel B.V.. HappyTruffel B.V. houdt zich aan de AVG en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 HappyTruffel B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 HappyTruffel B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 HappyTruffel B.V. garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van HappyTruffel B.V. komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. HappyTruffel B.V. is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan HappyTruffel B.V.) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan HappyTruffel B.V.. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan HappyTruffel B.V. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele staat en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door HappyTruffel B.V. gegrond worden bevonden, zal HappyTruffel B.V. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van HappyTruffel B.V. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van HappyTruffel B.V.) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van HappyTruffel B.V. gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van HappyTruffel B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 HappyTruffel B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens HappyTruffel B.V. in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft geprepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten prepareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van HappyTruffel B.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Offertes

7.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte door opdrachtgever, behoudt HappyTruffel B.V. zich het recht voor de offerte binnen de termijn van 10 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken tenzij anders afgesproken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden HappyTruffel B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Offertes van HappyTruffel B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 HappyTruffel B.V. kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7.7 HappyTruffel B.V. kan niet aansprakelijk gehouden worden voor onduidelijke info in de offerte na acceptatie.

7.8 Opdrachten uit offertes of uit een andere communicatiekanaal bekrachtigde opdrachten dienen vooraf verzending betaald te worden tenzij anders overeengekomen.

7.9 Opdrachtgever geeft verzendgegevens bij dropship alleen door via de door HappyTruffel B.V. aangeleverde templates. HappyTruffel B.V. heeft het recht om zelf aangeleverde documenten en foutief ingevulde templates te weigeren en te verzoeken om de door HappyTruffel B.V. aangeleverde templates juist in te vullen.
Aangeleverde persoonsgegevens worden volgens de richtlijnen van de AVG/GDPR behandeld en opgeslagen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen HappyTruffel B.V. en een klant komt tot stand nadat een bestelling/opdracht door HappyTruffel B.V. op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 HappyTruffel B.V.behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van HappyTruffel B.V. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 HappyTruffel B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van HappyTruffel B.V. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 HappyTruffel B.V. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is HappyTruffel B.V. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien HappyTruffel B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 HappyTruffel B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door het (verkeerd) aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door HappyTruffel B.V. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij HappyTruffel B.V. zolang de afnemer de vorderingen van HappyTruffel B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van HappyTruffel B.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door HappyTruffel B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan HappyTruffel B.V. of een door HappyTruffel B.V.aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin HappyTruffel B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht HappyTruffel B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan HappyTruffel B.V..

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen HappyTruffel B.V. en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem kennis, tenzij HappyTruffel B.V. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Klachtenregeling

14.1 De afnemer kan het bezwaar aan HappyTruffel B.V. melden via info@happytruffel.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de afnemer vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.